Regulamin

Regulamin dla Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.centrumfitoterapii.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem strony centrumfitoterapii.pl jest firma farmaceutyczna: Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek) ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański, adres e-mail: poczta@labofarm.com.pl

2. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze strony internetowej centrumfitoterapii.pl

3. Treści zawarte na stronie internetowej są przeznaczone dla farmaceutów, techników farmaceutycznych, studentów kierunku farmacji i pokrewnych oraz dla osób zainteresowanych fitoterapią.

4. Użytkownik korzystający ze strony centrumfitoterapii.pl ma dostęp do wszystkich treści zawartych na stronie z wyłączeniem kursów oraz quizów, które są dostępne po zarejestrowaniu się/zalogowaniu.

4.1. Szczegółowe warunki udziału Użytkownika w kursie w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów lub quizie określone są w odrębnym regulaminie (Regulaminy: Kursu internetowego / Regulamin Quizu). Niniejszy regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu quizu.

5. Każdy Użytkownik za pośrednictwem strony centrumfitoterapii.pl ma możliwość dokonania rejestracji na szkolenie organizowane przez Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek) wraz z Okręgowymi Izbami Aptekarskimi – Regulamin rejestracji na szkolenie dostępny tutaj.

6. Korzystanie ze strony centrumfitoterapii.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników przed i po dokonaniu rejestracji.

7. Użytkownik powinien zaktualizować dane zgromadzone na stronie centrumfitoterapii.pl niezwłocznie po ich zmianie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających korzystanie z serwisów, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

§ 3. Dane osobowe

1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych na stronie centrumfitoterapii.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” oraz niniejszym regulaminem.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na stronie centrumfitoetarpii.pl jest Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek), ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.

2.1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika (wyłącznie farmaceuty posiadającego NPWZ i uczestniczącego w Kursie internetowym na punkty miękkie, zamieszczony na stronie centrumfitoterapii.pl w zakładce „Kursy/punkty miękkie”) Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (GOIA) znajdującej się przy ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk na mocy zawartej Umowy z dnia 22.01.2015r. w celu weryfikacji i potwierdzenia udziału w Kursie internetowym na punkty miękkie z cyklu „Leki ziołowe w Opiece Farmaceutycznej”.

2.2.  Administrator udostępnia dane osobowe (imię i nazwisko) Użytkownika
1). Okręgowej Izbie Aptekarskiej (która objęła patronat Kursu) w celu potwierdzenia uczestnictwa w Kursie (wyłącznie farmaceuty który brał udział w Kursie)
2). Ośrodkowi Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (wyłącznie farmaceuty który brał udział w kursie stacjonarnym na punkty edukacyjne „twarde”).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane:

1). w formularzu, podczas rejestracji na stronę centrumfitoterapii.pl (przetwarzane dane: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny: ulicę, domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy; dodatkowo farmaceuci: numer prawa wykonywania zawodu oraz przynależność do okręgowej izby aptekarskiej)

2). w formularzu, podczas rejestracji na szkolenie stacjonarne (przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca pracy: ulicę, miejscowość, kod pocztowy)

3). podczas zapisania się do newslettera (e-mail)

3.1. Dodatkowo Administrator udostępnia poniżej dane osobowe Użytkowników (farmaceutów posiadających NPWZ oraz biorących udział w Kursach) Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej

1). Imię i nazwisko,
2). Adres e-mail,
3). Specjalizacja
4). Numer prawa wykonywania zawodu,
5). Zaliczone/niezaliczone kursy (data ukończenia kursu, ilość zdobytych punktów)

4. Wypełnienie formularza każdej rejestracji (do strony internetowej oraz/ lub na kurs stacjonarny) i podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania prawidłowej rejestracji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
1). przesyłania Użytkownikowi newslettera (biuletynu za pomocą poczty elektronicznej zawierającego treści naukowe, porady zdrowotne, reklamowe informujące o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach związanych z działalnością Administratora)
2). przeprowadzenia quizu, wydania nagrody (po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów)
3). weryfikacji przebiegu kursu internetowego na punkty miękkie
4). prowadzenia rejestracji na kursy stacjonarne – „Konferencje”

6. Dane osobowe zgromadzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Użytkownika.

7. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie (Użytkownik ma taką możliwość po zalogowaniu się w zakładce „Moje Konto”), jak również do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administrator zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu e-mail: centrum.fitoterapii@labofarm.com.pl

4. Wszelkie treści rozpowszechnione na stronie centrumfitoterapii.pl stanowią przedmiot praw autorskich Administratora i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie treści możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

5. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wcześniej informując o tym Użytkownika za pośrednictwem strony centrumfitoterapii.pl lub wysłania wiadomości elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, który podał podczas rejestracji.

6. Użytkownik, który nie akceptuje wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji na stronie centrumfitoterapii.pl na zasadach określonych w regulaminie nie utworzy konta.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2018r.