Regulamin quizu

Regulamin Quizu

§ 1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem quizu z cyklu fitoterapii i ziół leczniczych, którego adresatem jest (Uczestnik) zarejestrowane na stronie www.centrumfitoterapii.pl jest firma Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno – Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek), z siedzibą przy ul. Lubichowskiej 176 b, 83-200 Starogard Gdański zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Miejscem ukazania się quizu będzie strona internetowa www.centrumfitoterapii.pl, zakładka „Quiz”.

§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w quizie jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu.
3. Rozwiązanie quizu polega na odpowiedzi na wszystkie pytania Organizatora wyświetlone na stronie (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).
4. Uczestnik quizu chcący brać w nim udział zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania regulaminu quizu.
5. Uczestnik quizu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora quizu danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu przeprowadzania, realizacji quizu.

§3. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest firma Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno – Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek), ul. Lubichowska 176 b,
83-200 Starogard Gdański.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji i wyłonienia zwycięzców nagród.
3. Dane osobowe będą przetwarzane od momentu zarejestrowania się Uczestnika na stronie www.centrumfitoterapii.pl do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Uczestnika.
4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich edycji, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (w zakładce „Moje konto”).

§ 3. Wybór zwycięzcy
1. Quiz z nagrodami trwał do końca 2018 roku.
2. Organizator przewiduje nagrodę w postaci wybranej losowo reprodukcji ryciny gatunków ziół.
3. Wyniki quizu są weryfikowane do ostatniego dnia każdego miesiąca. Uczestnik, który uzyskał status zaliczony (minimum 80% poprawnych odpowiedzi) otrzymuje nagrodę w pierwszym tygodniu następnego miesiąca.
4. Nagrodą w quizie jest reprodukcja ryciny określająca dany gatunek zioła. Organizator ma prawo zmienić rodzaj nagrody.
5. W przypadku zaliczenia kilku quizów jednocześnie Uczestnik otrzymuje adekwatną do ilości rozwiązanych quizów ilość rycin. Organizator ma prawo zmienić rodzaj nagrody.
6. Uczestnik o wyniku quizu jest informowany po zakończeniu Quizu oraz taka informacja zamieszczona jest w zakładce „Moje konto/Moje quizy.
7. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na pieniądze, ani wymianie na inną nagrodę.
8. Uczestnik biorący udział w quizie potwierdza, że jest świadomy, że o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

§ 4. Przepisy końcowe
1. Organizator quizu jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników quizu będą przechowywane oraz przetwarzane w siedzibie Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników quizu nie będą wykorzystywane w inny sposób niż do celów określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dodatkowe informacje w sprawie quizu można uzyskać poprzez kontakt e-mailowy na adres: mpilat@labofarm.pl.
4. Prawa autorskie a także prawa zależne do quizu stanowią wyłączną własność Organizatora quizu i bez jego zgody nie mogą być powielane, kopiowane.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego.