Regulamin kursów

Regulamin kursów internetowych z cyklu „Leki ziołowe w Opiece Farmaceutycznej”
§ 1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem/Administratorem kursu internetowego „Leki ziołowe w Opiece Farmaceutycznej” – dalej nazywanym Kurs, którego adresatem są lekarze, farmaceuci, technicy farmaceutyczni, studenci kierunku farmacji i pokrewnych jest firma farmaceutyczna Labofarm Sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno – Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. T. Pawełek) z siedzibą przy ul. Lubichowskiej 176 b, 83-200 Starogard Gdański zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”).
2. Miejscem ukazania się kursu będzie strona internetowa www.centrumfitoterapii.pl, zakładka „Kurs Punkty miękkie”.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Kursie
1. Uczestnictwo w Kursie jest dobrowolne i mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Za udział w Kursie po zaliczeniu testu egzaminacyjnego uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, który jest podstawą do rozliczenia punktów edukacyjnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu.
4. Udział w Kursie jest bezpłatny.
5. Zaliczenie kursu polega na udzieleniu 70 % poprawnych odpowiedzi. Pytania są w formie testu, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

§ 3. Dane osobowe
1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych na stronie centrumfitoterapii.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” oraz niniejszym regulaminem.
1.1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika (wyłącznie Użytkowników posiadającego NPWZ) Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (GOIA) znajdującej się przy ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk na mocy zawartej Umowy z dnia 22.01.2015r. w celu weryfikacji i potwierdzenia udziału w Kursie internetowym na punkty miękkie z cyklu „Leki ziołowe w Opiece Farmaceutycznej”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji:
– imię i nazwisko,
– nazwę użytkownika,
– adres e-mail,
– adres korespondencyjny: ulicę, domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy;
– numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ)
– przynależność do okręgowej izby aptekarskiej
2.1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników (posiadających NPWZ) do Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– specjalizacja
– numer prawa wykonywania zawodu,
3. Wypełnienie formularza rejestracji i podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Kursie internetowym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu weryfikacji przebiegu Kursu internetowego na punkty miękkie.
5. Dane osobowe zgromadzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały wprowadzone przez Użytkownika.
6. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia w dowolnym momencie (Użytkownik ma taką możliwość po zalogowaniu się w zakładce „Moje Konto”).
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

§ 4. Przepisy końcowe
1. Organizator Kursu jest administratorem danych osobowych Uczestników Kursu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników Kursu będą przechowywane oraz przetwarzane w siedzibie Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników Kursu nie będą wykorzystywane w inny sposób niż do celów określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przystąpienie przez Uczestników do rozwiązywania Kursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Kursu.
6. Dodatkowe informacje w sprawie Kursu można uzyskać poprzez kontakt e-mailowy na adres: slukasiak@labofarm.pl
8. Prawa autorskie a także prawa zależne do Kursu stanowią wyłączną własność Organizatora kursu i bez jego zgody nie mogą być powielane, kopiowane.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego.